var obj = { "cid" : 118803 };
当前位置:首页>产品中心>蛋白组学>蛋白(Protein)

蛋白(Protein)133,682

  1. 多肽(52,182)
  2. 球蛋白(336)
  3. 植物蛋白质和抗原(6)
  4. 细菌/病毒蛋白(37,973)
  5. 人蛋白(5,966)
  6. 小鼠蛋白质和抗原(1,194)
  7. 其他蛋白(36,025)
多肽 (polypeptide)52,182
球蛋白 (globin)336
植物蛋白质和抗原 (Plant Proteins & Antigens)6
细菌/病毒蛋白 (Bacteria/viral proteins)37,973
人蛋白 (Human desmin)5,966
小鼠蛋白质和抗原 (Mouse Proteins & Antigens)1,194
其他蛋白 (Other proteins)36,025
优发国际